Leelou Blogs

Sunday, October 31, 2010

KONSEP INTEGRASI DALAM SENI

Konsep integrasi pada Seni Dalam Pendidikan ke arah pembangunaninsan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani.Dalam KBSR konsep ini membawa maksud bahawa penguasaan ilmupengetahuan, kemahiran, bahasa dan pemupukan nilai-nilaimurni dilakukansecara bersepadu dan menyeluruh. Ini membolehkan pelajar memperolehikemahiran, mengembangkan bakat, nilai, pengetahuan, sikap dan amalan yangdikehendaki. Ia juga memperlihatkan kepada pelajar gambaran keseluruhanserta hubung kait antara satu perkara dengan perkara yang lain membentuk satu kerangka ilmu.

contoh spesifik pengintegrasian tiga bidang seni dalam pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yangdipilih.

(i)                 Matapelajaran      :Bahasa Melayu (Tahun 2)
Tajuk                    :Mari Bertani

                 Pengintegrasian bidang Seni Dalam Pendidikan:
                 1) Muzik               :Nyanyian lagu ‘Pak Mamat Tukang Kebun’
                 2) Pergerakan        :Membuat gaya membanting padi, merumput dan
                                                menyemai.
                 3) Seni Visual       :Melukis dan mewarna gambar sayur-sayuran.

Bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih seronok dandifahami, guru telah menggunakan cara pengintegrasian Seni Dalam Pendidikanyang merangkumi bidang seni muzik, seni pergerakan dan seni visual dalamtajuk mata pelajaran yang diajar.
Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, guru memilihuntuk menggunakancara pengintegrasian Seni Dalam Pendidikan dalam tajuk mata pelajaran BahasaMelayu yang dipilih iaitu ‘Mari Bertani’. Dalam tajuk ini, guru memilih untukmengintegrasikan tajuk dengan Seni Visualdengan melakukan aktiviti melukisdan mewarna. Guru akan menunjukkan gambar sayuran-sayuran dan memintamurid-murid menyebut nama-nama sayur-sayuran yang ditunjukkan. Kemudianmurid-murid diminta melukis gambar sayur-sayuran yang mereka tahumenggunakan daya kreativiti mereka sendiri. Secara tidak langsung, integrasidalam tajuk ini dapat meningkatkan lagi pemahaman dan pengekalan ingatantajuk ini dalam minda pelajar dengan melukis gambar yang berkaitan. Di samping itu, guru juga dapat mengintegrasikan tajuk ‘Mari Bertani’ dengan menyanyikan bersama-sama lagu yang berkaitan supaya murid-murid
lebih mudah untuk mengingati isi tajuk yang ingin disampaikan. Guru bolehmemilih untuk menyanyikan lagu ‘Pak Mamat Tukang Kebun’ beramai-ramaisambil membuat gaya pergerakan berdasarkan dengan lagu yang dipilih.
Aktiviti pergerakan yang dilakukan merupakan integrasi seni pergerakandalam tajuk dan sekaligus memberi kecekapan psikomotor di kalangan murid-murid. Kebosanan dapat dielakkan sebaliknya murid-murid berasa seronok untukmengikuti pengajaran dan pembelajaran tajuk yang diajar.

           (ii) Nyatakan aktiviti muzik, pergerakan dan seni visual yang boleh
                 dijalankan dalam P&P.

a)                                   Aktiviti Muzik

              Tajuk Lagu     : Ayah Dan Ibu
              Pencipta          : Othman Ali

            Ayah Ibu Banyak Memberi
            Baju Buku Itu Ku Dapati
            Dengan Apa Aku Berterima Kasih
            Dengan Doa Kepada Allah Hu Robbi( Ulang 4 kali)

Di awal pengajaran, guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk pengajaraniaitu ‘ Menghormati Ayah dan Ibu’ sebagi set induksi. Kemudian gurumengedarkan lirik lagu yang bertajuk ‘Ayah Ibu’ kepada setiap murid danmemasang kaset lagu ‘Ayah Ibu’ untuk diperdengarkan kepada murid-murid.Guru dan murid menyanyikan lagu tersebut bersama-sama. Aktiviti ini bolehmenimbulkan minat pelajar terhadap pengajaran yang disampaikan oleh gurukerana murid berasa seronok. Fitrah kanak-kanak yang cenderung kepadapembelajaran lebih menarik. Aktiviti ini boleh menimbulkan minat bagi pelajaryang mempunyai jenis kecerdasan pelbagai muzik. Kemudian, pelajar bolehdiberi peluang untuk bermain alat muzik yang mudah dan memainkan lagu-lagumudah yang bertemakan keluarga. Penggubahan lirik lagu yang masihmengekalkan lagu-lagu pendidikan yang sama juga boleh membantu pelajarmenjadi semakin berminat terhadap pelajaran.

b) Aktiviti Pergerakan
Murid diminta melakonkan watak-watak dalam keluarga di hadapan bilikdarjah. Aktiviti ini mudah untuk dijalankan kerana menggunakan pengalamansedia ada murid-murid. Bagi mempelbagaikan situasi, guru boleh memberi
arahan kepada murid untuk memilih watak yang mereka mahu dan melakonkanpelbagai gaya. Contohnya, melakonkan watak seorang ibu dalam pelbagaisituasi yang berbeza seperti sedang memasak di dapur, melakukan kerja-kerjarumah, menggosok pakaian sambil melayan karenah anak-anak di rumah dansebagainya. Murid-murid tentunya akan lebih seronok apabila berjayamelakonkan watak dengan baik dan mendapat peneguhan positif daripada guru.Semasa berlakon, murid dapat memahami sesuatu konsep dengan lebih jelaslagi di mana secara tidak langsung, ini akan dapat menjadikan mereka lebihkreatif, inovatif, bertanggungjawab dan dapat membina sosialisasi dengan lebih baik.

c) Aktiviti Seni Visual
Setelah menjalankan aktiviti muzik dan pergerakan, satu lagi elemen yangtidak kurang pentingnya ialah seni visual. Semasa proses pengajaran danpembelajaran berlangsung, guru boleh mengambil inisiatif dengan memberisekeping kertas kepada murid-murid dan meminta mereka melukis ahli keluargamereka. Lukisan mereka tidak perlu pengamatan yang sempurna, cukup sekadarmenunjukkan keprihatinan mereka terhadap bilangan ahli keluarga mereka. Inisudah cukup untuk menunjukkan hubungan interaksi sosial mereka bersamakeluarga. Lukisan yang kelihatan mesra menunjukkan perhubungankekeluargaan mereka yang memang erat dan terjalin kukuh. Penggunaan warnadalam lukisan mereka juga menonjolkan keadaan keluarga mereka melaluipandangan mereka sendiri.

iii) Bagaimanakah aktiviti ini boleh membantu murid dalam pembelajaran?
Melalui aktiviti yang dijalankan berdasarkan pendekatan bertema yangdipilih dapat memberi peluang kepada murid untuk mengembangkan dayakognitif, afektif dan psikomotor dalam pengajaran dan pembelajaran muzik, senivisual dan pergerakan. Contohnya daripada tajuk ‘Kasih Ibu Bapa’, murid-murid dapat menghubungkaitkan tajuk dengan persekitaran dan kehidupan seharian mereka melalui aktiviti seni muzik, seni pergerakan dan seni visual.
Selain itu, pendekatan bertemakan masyarakat yang dipilih ini akan dapatmembantu murid-murid memilih dan memindahkan idea, mengolah, sintesis danpenghargaan melalui aktiviti lakonan yang dijalankan bersama rakan-rakan.Bukan itu sahaja, murid-murid juga dapat memperolehi pendekatan yangmendalam terhadap nilai-nilai murni diri mereka dan nilai-nilai murni orang lain.Contohnya aktiviti lakonan yang dijalankan dapat menerapkan nilai-nilai murniseperti nilai kemanusiaan, kerjasama dan saling menghormati antara satu samalain.
Sesi pengajaran dan pembelajaran seni dalam pendidikan melalui aktivitimuzik, pergerakan dan seni visual serta pendekatan bertema yang dipilih dapatmembantu murid-murid memainkan peranan dalam menyesuaikan diri secaraberkesan.

iv) Apakah alat/bahan yang sesuai dengan aktiviti tersebut untuk muridmeneroka, memperolehi pengalaman dan mengalami ekspresi? Apakahkesan penggunaan alat/bahan ini kepada proses pengajaran danpembelajaran?
Guru perlu menyediakan alat dan bahan yang sesuai dengan tajuk dantema pelajaran bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapatberjalan dengan lancar. Moldstat (1974) berpendapat media (alat dan bahan) jikadigunakan bersama pengajaran ala tradisional (guru, kapur dan tutur) akanmeningkatkan proses pembelajaran. Dalam tajuk ‘Kasih Ibu Bapa’ ini, gurumenggunakan beberapa alat dan bahan bagi menyesuaikan penggunaannyadengan tajuk tersebut. Asas bahan yang digunakan bagi menyampaikan tajuk ini ialah Buku Teks Pendidikan Islam Tahun 2. Guru meminta dua orang murid membaca teks dalam tajuk ‘Kasih Ibu Bapa’ dan kemudian meminta murid-murid membaca tekstersebut beramai-ramai. Guru boleh menanamkan konsep pemahaman daripadateks yang dibaca melalui seni pergerakan iaitu dengan melakukan aktivitilakonan. Melalui aktiviti lakonan, murid cuba memahami sesuatu watak denganlebih jelas. Secara tidak langsung, aktiviti lakonan ini dapat menjadikan muridtersebut seorang yang lebih kreatif, inovatif, bertanggungjawab dan dapatmembina sosialisasi dengan lebih baik. Selain itu, penglibatan murid dalamaktiviti ini juga dapat melatih murid lebih berkeyakinan diri.
Bagi melaksanakan aktiviti seni muzik, guru memilih untuk menggunakanpemain CD Audio untuk memainkan lagu ‘Ayah Ibu’. Media audio adalah suatustrategi pengajaran dan pembelajaran secara mendengar dimana bunyi suaradan muzik direkod, disimpan, dan boleh dimainkan semula denganmenggunakan alat perakam atau emain audio (Yusup Hashim, 1996). Denganmemasukkan seni muzik dalam pembelajaran dapat memperkembangkan nilaiestetika, kreativiti dan ekspresi diri. Contohnya, murid-murid boleh menyanyisambil membuat gaya mengikut lirik lagu tersebut. Secara tidak langsung, gurutelah memasukkan seni pergerakan dalam pengajarannya. Selain itu, murid-murid juga dapat menikmati pengalaman muzik yang berbeza jika belum pernahmendengar lagu tersebut sebelum ini.
Bagi melaksanakan aktiviti melukis bilangan ahli keluarga pelajar,sebaiknya guru menyediakan kertas lukisan yang sesuai untuk murid. Guru jugaboleh meminta murid menyediakan alat tulis untuk melukis dan mewarna. Dalamaktiviti seni visual ini, murid perlu menggunakan pengetahuan sedia ada merekauntuk melukis gambar keluarga yang terdiri daripada ibu bapa dan adik beradikmereka mengikut ekspresinya sendiri. Ini membantu perkembangan murid dariaspek psikomotor dan emosi dan penting dari segi fisiologi dan psikologi murid.Victor Lowenfeld dan Brittain (1986) telah meneliti lukisan kanak-kanak mengikutperingkat perkembangan kanak-kanak dan menerangkan bagaimana bahan,kandungan, subjek dan persekitaran murid dapat disesuaikan mengikut peringkatperkembangan untuk merangsang pengutaraan tampak kanak-kanak,
perkembangan kreatif dan mental seterusnya perkembangan menyeluruh kanak-
kanak.
Oleh itu, sebelum sesuatu media dipilih dan digunakan, seseorang guruatau pengajar itu mestilah memikirkan topik yang diajar, objektif pembelajaran,sifat murid, kebolehan penuntut dan menilai isi kandungan secara terperinci. Alatdan bahan yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran dapatmerangsang minat pelajar. Dengan menggunakan alat bantu mengajar, guruakan mempelbagaikan pengajaran. Pelajar tidak akan rasa bosan denganadanya pelbagai aktiviti yang dilakukan oleh guru.

No comments:

Post a Comment